Use the search!
Use the search!

Intrare

Stiri

Proiect de fuziune E-Service & Components SRL - Novoparts SRL 01.10.2019

PROIECT DE FUZIUNE Între societă?ile E-Service & Components SRL (Societate Absorbantă) Str. Brându?elor nr. 3A, Corp 1, Parter, Sector 3, Bucure?ti RO 25147067 J40/2215/2009 ?i Novoparts SRL (Societate Absorbită) Str. Budiului nr. 68, Corp C17, 2 birouri, Tg. Mure?, jud. Mure? RO 23529990 J26/508/2008 18 septembrie 2019 I. Introducere 1. Contextul fuziunii Prezentul proiect de fuziune este întocmit în baza aprobării de principiu a fuziunii dintre E-Service & Components SRL, în calitate de societate absorbantă, ?i Novoparts SRL, în calitate de societate absorbită, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asocia?ilor E-Service & Components SRL de la data de 18 septembrie 2019 ?i respectiv prin Hotărârea Asociatului Unic al Novoparts SRL de la data de 18 septembrie 2019. Ambele societă?i implicate în fuziune sunt de?inute de acela?i asociat majoritar, Novo Components Group Ltd., care de?ine în propor?ie de 66% Societatea Absorbantă ?i în propor?ie de 100% Societatea Absorbită. Activitatea celor două societă?i este similară, constând în comer?ul cu echipamente ?i componente electronice pentru industria de parking, transporturi, ?i entertainment, însă în prezent fiecare dintre cele două societă?i operează în pie?e regionale diferite de pe teritoriul României: E-Service & Components SRL este activă în special pe regiunea de sud, sud-est si sud-vest a României, în timp ce Novoparts SRL este activă mai ales pe regiunea centrală a ?ării. Cele două societă?i au însă o serie de clien?i comuni ?i chiar o serie de tranzac?ii între ele. Având în vedere aceste aspecte, asocia?ii celor două societă?i au decis fuzionarea lor într-o singură societate, pentru a centraliza ?i optimiza managementul afacerii ?i pentru a întări pozi?ia pe pia?a din România. Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale cuprinse în următoarele acte normative: ? Legea 31/1990 privind societă?ile comerciale, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare; ? Legea contabilită?ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare; ? Ordinul Ministrului Finan?elor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera?iuni de fuziune, divizare, dizolvare ?i lichidare a societă?ilor, precum ?i de retragere sau excludere a unor asocia?i din cadrul societă?ilor, cu modificările ?i completările ulterioare; ? Ordinul Ministrului Finan?elor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situa?iile financiare anuale individuale ?i situa?iile financiare anuale consolidate ? Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare; ? Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare ? Legea 67/2006 privind protec?ia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora După publicarea pe pagina de web proprie www.novoparts.ro si www.eurocoin.ro a prezentului proiect de fuziune ?i expirarea termenului de 30 de zile la momentul publicării, fără ca în acest interval să fie formulate opozi?ii din partea creditorilor societă?ilor implicate, proiectul de fuziune va fi prezentat Adunărilor Generale Extraordinare a celor două societă?i implicate în fuziune spre aprobare finală. 2. Defini?ii Data de Referin?ă a Fuziunii data situa?iilor financiare pe seama cărora a fost întocmit prezentul proiect de fuziune, respectiv 31.12.2018 Data Efectivă a Fuziunii data de la care patrimoniul Societă?ii Absorbite, precum ?i toate opera?iunile ei, sunt considerate a apar?ine Societă?ii Absorbante Fuziune procedura prevăzută de Legea 31/1990 privind societă?ile, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare, prin care una sau mai multe societă?i hotărăsc transmiterea universalită?ii patrimoniilor sale către una dintre ele (fuziune prin absorb?ie) sau către o nouă societate (fuziune prin contopire). În cazul de fa?ă fuziunea se va realiza prin absorb?ie. Societate Absorbantă societatea care preia întreg patrimoniul Societă?ii Absorbite, în universalitatea sa, în cadrul procesului de fuziune Societate Absorbită societatea care transmite întreg patrimoniul său în cadrul procesului de fuziune, urmând a fi dizolvată fără lichidare ?i radiată din registrul comer?ului odată cu perfectarea fuziunii II. Elemente de identificare a societă?ilor implicate în fuziune a. Societatea absorbantă ? E-Service & Components SRL Denumire E-Service & Components SRL Formă juridică Persoană juridică română, societate cu răspundere limitată Sediul social Str. Brându?elor nr. 3A, Corp 1, parter, Sector 3, Bucure?ti Nr. ordine registrul Comer?ului J40/2215/2009 Cod unic de înregistrare 25147067 Durata de func?ionare Nelimitată Obiect principal de activitate CAEN 4652 - Comer? cu ridicata de componente ?i echipamente electronice ?i de telecomunica?ii Capital social 1.000 lei Nr. păr?i sociale 100 păr?i sociale Structură asociere Asociat Nr. păr?i sociale % Novo Components Group Ltd. 66 66% Stîngă Bogdan 34 34% b. Societatea absorbită ? Novoparts SRL Denumire Novoparts SRL Formă juridică Persoană juridică română, societate cu răspundere limitată Sediul social Str. Budiului nr. 68, Corp C17, 2 birouri, Tîrgu Mure?, jud. Mure? Nr. ordine registrul Comer?ului J26/508/2008 Cod unic de înregistrare 23529990 Durata de func?ionare Nelimitată Obiect principal de activitate CAEN 4690 - Comer? cu ridicata nespecializat Capital social 200 lei Nr. păr?i sociale 20 păr?i sociale Structură capital social Novo Components Group Ltd.? de?inere 100% III. Fundamentarea fuziunii. Modalitatea de realizare a fuziunii Motiva?ia principală a fuziunii este integrarea ?i optimizarea activită?ii economice a celor două societă?i, având în vedere similaritatea activită?ilor prezente ale celor două societă?i ?i de?inerea lor de acela?i asociat majoritar. Ra?iunile care au stat la baza realizării fuziunii sunt: - Eliminarea dificultă?ilor opera?ionale existente în prezent, prin integrarea completă a activită?ii Novoparts SRL în structura operativă a E-Service & Components SRL, atât la nivel de infrastructură (unificarea ?i interfa?area sistemelor informatice utilizate, integrarea procedurilor de primire ?i execu?ie a comenzilor de la clien?i, unificarea ?i optimizarea procedurilor de achizi?ii etc), cât ?i la nivel de structură organizatorică ?i cultură organiza?ională; - Eliminarea unor sarcini administrative redundante care sunt în prezent impuse de func?ionarea ca două entită?i juridice separate: necesitatea întocmirii de situa?ii financiare separate pentru cele două societă?i, consolidării situa?iilor financiare a celor două societă?i, necesitatea includerii tranzac?iilor dintre Novoparts SRL ?i E-Service & Components SRL în dosarul de pre?uri de transfer; - Întărirea pozi?iei de pia?ă a E-Service & Components SRL prin extinderea bazei de clien?i ?i acoperirii teritoriale Fuziunea se va realiza prin absorb?ia Novoparts SRL de către E-Service & Components SRL, în conformitate cu prevederile cadrului legal mai sus men?ionat. În urma fuziunii, Societatea Absorbită î?i va înceta existen?a ?i se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată din registrul comer?ului. Patrimoniul societă?ii absorbite va fi transmis, în universalitatea sa (active ?i pasive), în starea în care se află la Data Efectivă a Fuziunii, către Societatea Absorbantă. Astfel, E-Service & Components SRL va dobândi toate drepturile ?i va fi ?inută de toate obliga?iile apar?inând Novoparts SRL începând cu Data Efectivă a Fuziunii. Predarea activului ?i pasivului de?inut de Societatea Absorbită către Societatea Absorbantă se va face în baza unui proces verbal de predare-primire. Întreg personalul Societă?ii Absorbite se va transfera, începând cu Data Efectivă a Fuziunii, către Societatea Absorbantă, în acelea?i condi?ii prevăzute de contractele lor de muncă actuale încheiate cu Societatea Absorbită. Drepturile ?i obliga?iile salaria?ilor Novoparts SRL, ce decurg din contractele individuale de muncă ?i din contractul colectiv de muncă existent la nivelul Societă?ii Absorbite, se vor transfera de drept către E-Service & Components SRL la Data Efectivă a Fuziunii. Ulterior fuziunii, E-Service & Components SRL î?i va păstra obiectul principal de activitate, respectiv Comer? cu ridicata de componente ?i echipamente electronice ?i de telecomunica?ii (cod CAEN 4652), iar activitatea sa, precum ?i toate drepturile ?i obliga?iile sale, privilegiile ?i autoriza?iile de?inute vor continua fără a fi afectate de fuziune. IV. Prezentarea patrimoniilor societă?ilor implicate în fuziune Prezentul proiect de fuziune a fost elaborat în baza situa?iilor financiare ale celor două societă?i implicate în fuziune de la data de 31.12.2018. Elementele de activ ?i pasiv din patrimoniile celor două societă?i care sunt implicate în fuziune au fost inventariate la 31.12.2018, conform prevederilor Legii contabilită?ii nr. 82/1991, cu modificările ?i completările ulterioare. Conform Ordinului MFP nr. 897/2015, valorile utilizate în cadrul opera?iunilor de reorganizare (inclusiv fuziune) pot fi determinate în baza metodei activului net (care are la bază activul net contabil) sau în baza metodei evaluării globale (care are la bază o evaluare a patrimoniilor societă?ilor implicate în fuziune de către un evaluator autorizat). Administratorii societă?ilor implicate în fuziune au decis utilizarea metodei activului net. Bilan?urile simplificate la 31.12.2018 ale celor două societă?i implicate în fuziune sunt prezentate în tabelul de mai jos: Activ net contabil la 31.12.2018 E-Service & Components SRL Novoparts SRL (OMFP 1802/2014) (OMFP 1802/2014) Imobilizări necorporale 17.172 40.145 Imobilizări corporale - 79.521 Imobilizări financiare 7.557 1.550 Total active imobilizate 24.729 121.216 Stocuri 1.234.164 662.227 Crean?e 599.086 153.162 Investi?ii pe termen scurt - - Casa ?i conturi la bănci 508.388 98.658 Total active circulante 2.341.638 914.047 Cheltuieli în avans 16.400 2.545 Total active 2.382.767 1.037.808 Datorii: sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până într-un an 1.056.727 146.235 Datorii: sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - - Provizioane - - Venituri în avans - - Activ net 1.326.040 891.573 Capital ?i rezerve I. Capital social 1.000 200 II. Prime de capital (prima de fuziune) - - III. Rezerve din reevaluare - - IV. Rezerve, din care: 36.638 40 Rezultat reportat (inclusiv exercitiul curent) 1.288.402 891.333 Capitaluri proprii (activ net) 1.326.040 891.573 V. Majorarea de capital social. Rata de schimb a păr?ilor sociale 1. Considerente generale Aportul la fuziune a Societă?ii Absorbite, egal cu valoarea activului său net contabil la data de 31.12.2018 (891.573 lei), va fi remunerat prin emiterea de noi păr?i sociale către asociatul unic al Societă?ii Absorbite, într-o propor?ie care să reflecte valoarea aportului la fuziune relativ la valoarea activului net contabil la 31.12.2018 al Societă?ii Absorbante (1.326.040 lei). Societatea Absorbantă î?i va majora capitalul social cu păr?ile sociale nou emise ?i atribuite asociatului unic al Societă?ii Absorbite. 2. Calculul ratei se schimb ?i a majorării de capital social la Societatea Absorbantă Calculul ratei de schimb urmăre?te prevederile Ordinului 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, cu modificările ?i completările ulterioare. Rolul acestui calcul este determinarea parită?ii valorii păr?ilor sociale ale societă?ilor implicate în fuziune, reprezentând suportul contabil ?i matematic pentru emiterea de noi păr?i sociale de către Societatea Absorbantă. Element E-Service & Components SRL Novoparts SRL Capitaluri proprii (activ net contabil) 1.326.040 891.573 Capital social 1.000 200 Nr. păr?i sociale 100 20 Valoare nominală parte social 10 10 Valoare justă parte social 13.260,40 44.578,65 Raport de schimb 3,361787729 Nr. păr?i sociale de emis către asociatul unic al Novoparts SRL (rotunjit întreg) 68 Cuantum majorare capital social E-Service & Components SRL 680 Societatea Absorbantă î?i va majora capitalul social, în urma fuziunii, cu 680 lei, reprezentând 68 de noi păr?i sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, atribuite asociatului unic al Societă?ii Absorbite, Novo Components Group Ltd. VI. Calculul primei de fuziune Conform prevederilor Ordinului 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera?iuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societă?ilor, precum si de retragere sau excludere a unor asocia?i din cadrul societă?ilor, cu modificările ?i completările ulterioare, prima de fuziune este egală cu diferen?a dintre valoarea aportului la fuziune a Societă?ii Absorbite ?i valoarea majorării de capital social la Societatea Absorbantă. Prima de fuziune = 891.573 lei ? 680 lei = 890.893 lei VII. Capitalul social si structura de de?inere a capitalului social al E-Service & Components SRL post fuziune. Capitalul social al E-Service & Components SRL post fuziune va fi egal cu capitalul social actual al companiei la care se adaugă valoarea nominală a păr?ilor sociale nou emise către asociatul unic al Novoparts SRL, respectiv 1.680 lei. Structura de de?inere a capitalului social al E-Service & Components SRL post fuziune va fi următoarea: Asociat Nr. păr?i sociale Valoare nominală parte social (lei) Valoare capital social de?inut (lei) Procent participare capital social Novo Components Group Ltd. 134 10 1.340 79,761905% Stîngă Bogdan 34 10 340 20,238095% Total 168 10 1.680 100% VIII. Bilan?ul E-Service & Components SRL post fuziune Bilan?ul E-Service & Components SRL post fuziune este întocmit în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. La întocmirea bilan?ului post-fuziune s-a ?inut cont de aportul net al Societă?ii Absorbite ?i prima de fuziune determinată mai sus, precum ?i de următoarele aspecte specifice consolidării: a. Eliminarea crean?elor ?i datoriilor reciproce existente între E-Service & Components SRL ?i Novoparts SRL Întrucât ulterior fuziunii nu mai pot exista, din punct de vedere juridic, crean?e ?i datorii fa?ă de Novoparts SRL, societatea urmând să dispară ca entitate juridică independentă ulterior fuziunii, este necesară eliminarea valorii totale a crean?elor/datoriilor reciproce dintre cele două societă?i implicate în fuziune la consolidarea posturilor bilan?iere de crean?e ?i respectiv datorii pe termen scurt. La data de 31.12.2018 soldul crean?elor ?i datoriilor reciproce a fost însă zero. b. Repunerea din prima de fuziune a rezervei legale a Novoparts SRL Pentru men?inerea neutralită?ii fiscale a fuziunii s-a decis repunerea din prima de fuziune ?i men?inerea la nivelul Societă?ii Absorbante a rezervei legale constituite la nivelul Novoparts SRL, în caz contrar rezerva legală existentă la nivelul Societă?ii Absorbite fiind supusă impozitului pe profit la momentul fuziunii, conform prevederilor art. 33 (5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare. Bilan?ul post-fuziune al Societă?ii Absorbante, determinat pe baza situa?iilor financiare ale celor două societă?i comerciale la data de 31.12.2018, este prezentat în tabelul de mai jos: Bilan? simplificat post fuziune E-Service & Components SRL E-Service & Components SRL post-fuziune (OMFP 1802/2014) Imobilizări necorporale 57.317 Imobilizări corporale 79.521 Imobilizări financiare 9.107 Total active imobilizate 145.945 Stocuri 1.896.391 Crean?e 752.248 Investi?ii pe termen scurt - Casa ?i conturi la bănci 607.046 Total active circulante. 3.255.685 Cheltuieli în avans 18.945 Total active 3.420.575 Datorii: sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până într-un an 1.202.962 Datorii: sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - Provizioane - Venituri în avans - Activ net 2.217.613 Capital ?i rezerve I. Capital social 1.680 II. Prime de capital (prima de fuziune) 890.853 III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve, din care: 36.678 Rezerva legala preluată de la Novoparts 40 Rezultat reportat (inclusiv exercitiul curent) 1.288.402 Capitaluri proprii 2.217.613 IX. Drepturi ?i avantaje speciale acordate cu ocazia fuziunii Cu ocazia fuziunii nu se acordă drepturi sau alte avantaje speciale administratorilor, auditorilor, exper?ilor sau altor ter?i. X. Data efectivă a fuziunii Data Efectivă a Fuziunii, respectiv data de la care toate opera?iunile comerciale desfă?urate în prezent de Societatea Absorbită vor fi considerate a fi desfă?urate de Societatea Absorbantă, precum ?i data de la care toate activele ?i pasivele Societă?ii Absorbite se vor transfera de drept Societă?ii Absorbante. Data Efectivă a Fuziunii va fi data de 1 a lunii următoare celei in care fuziunea este aprobată de adunările generale extraordinare ale ac?ionarilor celor două societă?i implicate în fuziune. XI. Alte date care prezintă interes pentru fuziune 1. Aspecte fiscale Conform prevederilor art. 33 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare, fuziunea este neutră din punct de vedere fiscal (nu atrage impozitare cu impozit pe profit), atât timp cât sunt respectate următoarele condi?ii: a. Societatea Absorbantă continuă să calculeze amortizarea fiscală ?i orice câ?tig sau pierdere din vânzarea-cesionarea activelor preluate în urma fuziunii utilizând acelea?i metode, durate de via?ă ?i valori fiscale a activelor preluate în urma fuziunii care au fost utilizate anterior ?i în cadrul Societă?ii Absorbite. Asigurarea îndeplinirii acestei condi?ii se va realiza prin preluarea registrului de amortizare fiscală de la nivelul Societă?ii Absorbite ?i continuarea utilizării valorilor înscrise în acesta de către Societatea Absorbantă, cu ocazia fuziunii. b. Rezervele ?i provizioanele care au fost anterior deduse la calculul impozitului pe profit de către Societatea Absorbită sunt men?inute în acelea?i condi?ii la nivelul Societă?ii Absorbante la fuziune. Pentru a îndeplini această condi?ie s-a prevăzut în proiectul proiect de fuziune repunerea din prima de fuziune a rezervei legale existente la nivelul Societă?ii Absorbite. Societatea Absorbită nu are constituite, la Data de Referin?ă a Fuziunii, rezerve reprezentând facilită?i fiscale sau alte rezerve care au fost anterior deduse la calculul profitului impozabil, ?i nici provizioane. Transferul activelor ?i pasivelor de la Societatea Absorbită la Societatea Absorbantă cu ocazia fuziunii este în afara sferei de aplicare a TVA, conform art. 270 (7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare. E-Service & Components SRL va fi însă considerată succesoarea Novoparts SRL în ceea ce prive?te drepturile ?i obliga?iile ce ?in de ajustarea dreptului de deducere a TVA aferente bunurilor de capital, prevăzută de art. 305 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ?i completările ulterioare. Registrul bunurilor de capital în scopuri de TVA, prevăzut de pct. 79 (2) din Normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin HG 1/2016, cu modificările ?i completările ulterioare, va fi predat de Novoparts SRL către E-Service & Components SRL odată cu protocolul de predare-primire a activelor ?i pasivelor prevăzut de OMFP 897/2015 în cazul fuziunii. Registrul bunurilor de capital va con?ine cel pu?in informa?iile minime prevăzute de lege, astfel: a) data achizi?iei, fabricării, finalizării construirii sau transformării/modernizării fiecărui bun de capital; b) valoarea (baza de impozitare, exclusiv TVA) a bunului de capital; c) taxa deductibilă aferentă bunului de capital; d) taxa dedusă; e) ajustările efectuate conform art. 305 alin. (4) din Codul fiscal. 2. Aspecte privind salaria?ii În urma fuziunii, salaria?ii E-Service & Components SRL vor rămâne pe posturile actuale, iar salaria?ii Novoparts SRL vor fi prelua?i de către E-Service & Components SRL în calitate de angajator. Fuziunea nu va avea ca efect concedieri individuale sau colective ?i nu va modifica semnificativ condi?iile de muncă ale angaja?ilor, existen?i sau prelua?i de la Societatea Absorbită, în detrimentul angaja?ilor. 3. Alte aspecte juridice Păstrarea ?i arhivarea documentelor justificative ?i a registrelor de contabilitate apar?inând Novoparts SRL se va realiza, ulterior fuziunii, prin grija E-Service & Components SRL. Opera?iunea de fuziune ce se inten?ionează a fi realizată nu reprezintă ?i nu e susceptibilă de a fi o concentrare economică, având în vedere dimensiunea redusă a celor două societă?i implicate în fuziune. Actul constitutiv al E-Service & Components SRL va fi actualizat ulterior fuziunii. Obiectul principal de activitate ?i sediul social actual al E-Service & Components SRL nu se modifică ulterior fuziunii, însă locul de activitate actual al Novoparts SRL va constitui un nou sediu secundar, ulterior perfectării fuziunii. Capitalul social al E-Service & Components SRL se va majora cu 670 lei, împăr?it în 67 de păr?i sociale noi cu valoarea nominală de 10 lei fiecare. Prezentul proiect de fuziune va fi depus la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucure?ti ?i la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Mures ?i se va publica pe pagina web proprie www.novoparts.ro si www.eurocoin.ro timp de cel pu?in 30 de zile, conform prevederilor art. 242, alin. 21 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare. La expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea prezentului proiect de fuziune, se va convoca adunarea generală extraordinară a asocia?ilor E-Service & Components SRL ?i respectiv Novoparts SRL în vederea aprobării finale a fuziunii. Semnături administratori si data intocmire Miklos Dubai Bogdan Stinga 18.09.2019
2019 October 5

Va asteptam sa ne contactati pentru a discuta in detaliu cererile de oferta

Va asteptam sa ne contactati pentru a discuta in detaliu cererile de oferta
vanzari, consultanta, service
Vanzari tehnice :
[email protected]
Custom JCM wh münzprüfer berlin Microtouch Bestech Creator
Imprimante Acceptoare de bancnote Sisteme jetoniere Touch-senzor Monitoare industriale OEM Cititore de carduri
KPM 150 UBA 10 SS CH 801 MULTITOUCH BESTECH 19 LCD TFT CRT 188
KPM 150 UBA 10 SS CH 801 MULTITOUCH BESTECH 19" LCD TFT CRT 188
TG2480 IVIZION GW 200 BESTECH 17 LCD TFT BESTECH 17 LCD TFT CRT 310
TG2480 IVIZION GW 200 BESTECH 17" LCD TFT CRT 310
EO 3.0 TAIKO TWS100 MICROTOUCH BESTECH 22 LCD TFT CRT 571
EO 3.0 TAIKO TWS100 MICROTOUCH BESTECH 22" LCD TFT CRT 571
2013 June 13

Cititor carte de identitate

ICT DCM 5 Cititor carte de identitate

2012 November 30
Stiri